Session Chair

Cees Snoek
University of Amsterdam

Program

#96 Time-dependent Body Gesture Representation for Video Emotion Recognition.
Jie Wei, Xinyu Yang and Yizhuo Dong

#74 A Sentiment Similarity-oriented Attention Model with Multi-task Learning for Text-based Emotion Recognition.
Yahui Fu, Lili Guo, Longbiao Wang, Zhilei Liu, Jiaxing Liu and Jianwu Dang

#86 Fine-Grained Video Deblurring with Event Camera.
Limeng Zhang, Hongguang Zhang, Chenyang Zhu, Shasha Guo, Jihua Chen and Lei Wang

#138 Res2-Net: an Enhanced Network for Generalized Nuclear Segmentation in Pathological Images.
Shuai Zhao, Xuanya Li, Zhineng Chen, Chang Liu and Changgen Peng

#197 Learning Multi-level Interaction Relations and Feature Representations for Group Activity Recognition.
Lihua Lu, Yao Lu and Shunzhou Wang

#26 Contrastive Learning in Frequency Domain for Non-I.I.D.
Image Classification. Huan Shao, Zhaoquan Yuan, Xiao Peng and Xiao Wu